รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

# ผลผลิต กิจกรรมหลัก รวมเบิกจ่ายงบประมาณ Status
# ผลผลิตที่ 1
งบประมาณ 492,770 บาท
42.05% Complete
# ผลผลิตที่ 2
งบประมาณ 9,107,672 บาท
45.31% Complete
# ผลผลิตที่ 3
งบประมาณ 2,979,540 บาท
79.94% Complete
# ผลผลิตที่ 5
งบประมาณ 1,420,800 บาท
87.33% Complete
# ผลผลิตที่ 6
งบประมาณ 499,100 บาท
44.60% Complete
# ผลผลิตที่ 7
งบประมาณ 1,199,500 บาท
11.36% Complete
# ผลผลิตที่ 8
งบประมาณ 2,300,600 บาท
55.19% Complete
# ผลผลิตที่ 9
งบประมาณ 796,900 บาท
15.36% Complete
# ผลผลิตที่ 13
งบประมาณ 5,708,200 บาท
38.75% Complete
# ผลผลิตที่ 4
งบประมาณ 495,100 บาท
87.78% Complete