รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

# ผลผลิต กิจกรรมหลัก รวมเบิกจ่ายงบประมาณ Status
# ผลผลิตที่ 1
งบประมาณ 360,000 บาท
0.00% Complete
# ผลผลิตที่ 2
งบประมาณ 5,045,500 บาท
0.00% Complete
# ผลผลิตที่ 3
งบประมาณ 1,564,600 บาท
0.00% Complete
# ผลผลิตที่ 6
งบประมาณ 172,000 บาท
0.00% Complete
# ผลผลิตที่ 7
งบประมาณ 568,700 บาท
0.00% Complete
# ผลผลิตที่ 8
งบประมาณ 1,525,000 บาท
0.00% Complete
# ผลผลิตที่ 9
งบประมาณ 540,300 บาท
0.00% Complete
# เงินบำรุง
งบประมาณ 386,697,639 บาท
0.00% Complete
# เงินบริจาค