รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

# ผลผลิต กิจกรรมหลัก รวมเบิกจ่ายงบประมาณ Status
# ผลผลิตที่ 1
งบประมาณ 630,639 บาท
86.95% Complete
# ผลผลิตที่ 2
งบประมาณ 8,659,971 บาท
117.57% Complete
# ผลผลิตที่ 3
งบประมาณ 2,043,603 บาท
108.06% Complete
# ผลผลิตที่ 4
งบประมาณ 1,949,890 บาท
74.84% Complete
# ผลผลิตที่ 5
งบประมาณ 4,126,051 บาท
90.60% Complete
# ผลผลิตที่ 7
งบประมาณ 1,390,801 บาท
127.29% Complete
# ผลผลิตที่ 8
งบประมาณ 6,255,280 บาท
154.55% Complete
# ผลผลิตที่ 14
งบประมาณ 413,983 บาท
78.52% Complete
# ผลผลิตที่ 15
งบประมาณ 594,390 บาท
74.68% Complete
# ผลผลิตที่ 17
งบประมาณ 60,887,677 บาท
10.79% Complete