รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: ตัวชี้วัดเบิกจ่ายรวม

รายงานภาพรวมหน่วยงานสำหรับรายงานตัวชี้วัดเบิกจ่ายรวม

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ: ประจำปีงบประมาณ 2564 - ตามตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ศูนย์ต้นทุน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ลำดับ
ที่
งบรายจ่าย/
รายการ
งบประมาณ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ
เบิกจ่าย
รายการผูกพัน
ในระบบ
GFMIS (PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดหาฯ
ค่าใช้จ่ายฯ
อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย
เบิกจ่ายสะสม รวม
1 งบบุคลากร 4,359,800.00 0.00 0.00 0.00 1,992,560.00 1,992,560.00 2,367,240.00 45.70
1.1 ผลผลิตที่ 13 4,359,800.00 0.00 0.00 0.00 1,992,560.00 1,992,560.00 2,367,240.00 45.70
1.1.01 กิจกรรมหลักที่ 13.1 4,359,800.00 0.00 0.00 0.00 1,992,560.00 1,992,560.00 2,367,240.00 45.70
1.1.01. 1 งบบุคลากร 4,359,800.00 0.00 0.00 0.00 1,992,560.00 1,992,560.00 2,367,240.00 45.70
1.1.02 กิจกรรมหลักที่ 13.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 งบดำเนินงาน 16,729,982.00 4,205,234.34 -59,866.00 99,001.68 3,493,092.38 7,737,462.40 8,992,519.60 46.25
2. 1 ผลผลิตที่ 1 492,770.00 0.00 0.00 0.00 207,198.10 207,198.10 285,571.90 42.05
2. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 492,770.00 0.00 0.00 0.00 207,198.10 207,198.10 285,571.90 42.05
2. 1. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 296,810.00 0.00 0.00 0.00 45,174.10 45,174.10 251,635.90 15.22
2. 1. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 195,960.00 0.00 0.00 0.00 162,024.00 162,024.00 33,936.00 82.68
2. 2 ผลผลิตที่ 2 8,209,272.00 2,217,338.34 0.00 74,941.68 1,032,700.38 3,324,980.40 4,884,291.60 40.50
2. 2. 1 กิจกรรมหลักที่ 2.2 7,897,372.00 2,217,338.34 0.00 74,941.68 983,575.38 3,275,855.40 4,621,516.60 41.48
2. 2. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 7,743,122.00 2,217,338.34 0.00 74,941.68 893,455.38 3,185,735.40 4,557,386.60 41.14
2. 2. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 154,250.00 0.00 0.00 0.00 90,120.00 90,120.00 64,130.00 58.42
2. 2. 2 กิจกรรมหลักที่ 2.4 311,900.00 0.00 0.00 0.00 49,125.00 49,125.00 262,775.00 15.75
2. 2. 2. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 311,900.00 0.00 0.00 0.00 49,125.00 49,125.00 262,775.00 15.75
2. 2. 3 กิจกรรมหลักที่ 2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 2. 4 กิจกรรมหลักที่ 2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 3 ผลผลิตที่ 3 2,979,540.00 1,900,530.00 0.00 0.00 481,410.00 2,381,940.00 597,600.00 79.94
2. 3. 1 กิจกรรมหลักที่ 3.1 2,300,730.00 1,898,830.00 0.00 0.00 163,350.00 2,062,180.00 238,550.00 89.63
2. 3. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 2,272,460.00 1,898,830.00 0.00 0.00 139,030.00 2,037,860.00 234,600.00 89.68
2. 3. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 28,270.00 0.00 0.00 0.00 24,320.00 24,320.00 3,950.00 86.03
2. 3. 2 กิจกรรมหลักที่ 3.2 678,810.00 1,700.00 0.00 0.00 318,060.00 319,760.00 359,050.00 47.11
2. 3. 2. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 618,210.00 1,700.00 0.00 0.00 286,110.00 287,810.00 330,400.00 46.56
2. 3. 2. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 60,600.00 0.00 0.00 0.00 31,950.00 31,950.00 28,650.00 52.72
2. 4 ผลผลิตที่ 5 252,300.00 0.00 0.00 0.00 72,303.00 72,303.00 179,997.00 28.66
2. 4. 1 กิจกรรมหลักที่ 5.2 173,600.00 0.00 0.00 0.00 40,445.00 40,445.00 133,155.00 23.30
2. 4. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 173,600.00 0.00 0.00 0.00 40,445.00 40,445.00 133,155.00 23.30
2. 4. 2 กิจกรรมหลักที่ 5.3 78,700.00 0.00 0.00 0.00 31,858.00 31,858.00 46,842.00 40.48
2. 4. 2. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 48,000.00 0.00 0.00 0.00 8,220.00 8,220.00 39,780.00 17.13
2. 4. 2. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 30,700.00 0.00 0.00 0.00 23,638.00 23,638.00 7,062.00 77.00
2. 4. 3 กิจกรรมหลักที่ 5.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 5 ผลผลิตที่ 6 499,100.00 0.00 0.00 0.00 222,590.00 222,590.00 276,510.00 44.60
2. 5. 1 กิจกรรมหลักที่ 6.1 499,100.00 0.00 0.00 0.00 222,590.00 222,590.00 276,510.00 44.60
2. 5. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 422,600.00 0.00 0.00 0.00 172,790.00 172,790.00 249,810.00 40.89
2. 5. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 76,500.00 0.00 0.00 0.00 49,800.00 49,800.00 26,700.00 65.10
2. 6 ผลผลิตที่ 7 1,199,500.00 0.00 0.00 0.00 136,236.00 136,236.00 1,063,264.00 11.36
2. 6. 1 กิจกรรมหลักที่ 7.1 1,199,500.00 0.00 0.00 0.00 136,236.00 136,236.00 1,063,264.00 11.36
2. 6. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 1,046,800.00 0.00 0.00 0.00 58,216.00 58,216.00 988,584.00 5.56
2. 6. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 152,700.00 0.00 0.00 0.00 78,020.00 78,020.00 74,680.00 51.09
2. 7 ผลผลิตที่ 8 2,300,600.00 87,366.00 -59,866.00 24,060.00 1,218,218.90 1,269,778.90 1,030,821.10 55.19
2. 7. 1 กิจกรรมหลักที่ 8.1 2,300,600.00 87,366.00 -59,866.00 24,060.00 1,218,218.90 1,269,778.90 1,030,821.10 55.19
2. 7. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 1,497,245.00 87,366.00 -59,866.00 24,060.00 759,220.90 810,780.90 686,464.10 54.15
2. 7. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 803,355.00 0.00 0.00 0.00 458,998.00 458,998.00 344,357.00 57.14
2. 8 ผลผลิตที่ 9 796,900.00 0.00 0.00 0.00 122,436.00 122,436.00 674,464.00 15.36
2. 8. 1 กิจกรรมหลักที่ 9.4 796,900.00 0.00 0.00 0.00 122,436.00 122,436.00 674,464.00 15.36
2. 8. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 796,900.00 0.00 0.00 0.00 122,436.00 122,436.00 674,464.00 15.36
3 งบลงทุน 490,600.00 0.00 0.00 0.00 490,520.00 490,520.00 80.00 99.98
3. 1 ผลผลิตที่ 2 490,600.00 0.00 0.00 0.00 490,520.00 490,520.00 80.00 99.98
3. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 1. 2 กิจกรรมหลักที่ 2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 1. 3 กิจกรรมหลักที่ 2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 1. 4 กิจกรรมหลักที่ 2.2 490,600.00 0.00 0.00 0.00 490,520.00 490,520.00 80.00 99.98
3. 1. 4. 1 งบลงทุน 490,600.00 0.00 0.00 0.00 490,520.00 490,520.00 80.00 99.98
4 งบอุดหนุน 1,663,600.00 0.00 0.00 0.00 1,603,120.00 1,603,120.00 60,480.00 96.36
4. 1 ผลผลิตที่ 5 1,168,500.00 0.00 0.00 0.00 1,168,500.00 1,168,500.00 0.00 100.00
4. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 5.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 1. 2 กิจกรรมหลักที่ 5.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 1. 3 กิจกรรมหลักที่ 5.3 1,168,500.00 0.00 0.00 0.00 1,168,500.00 1,168,500.00 0.00 100.00
4. 1. 3. 1 งบอุดหนุนทั่วไป 1,168,500.00 0.00 0.00 0.00 1,168,500.00 1,168,500.00 0.00 100.00
4. 2 ผลผลิตที่ 4 495,100.00 0.00 0.00 0.00 434,620.00 434,620.00 60,480.00 87.78
4. 2. 1 กิจกรรมหลักที่ 4.1 143,700.00 0.00 0.00 0.00 120,900.00 120,900.00 22,800.00 84.13
4. 2. 1. 1 งบอุดหนุนทั่วไป 143,700.00 0.00 0.00 0.00 120,900.00 120,900.00 22,800.00 84.13
4. 2. 2 กิจกรรมหลักที่ 4.1 351,400.00 0.00 0.00 0.00 313,720.00 313,720.00 37,680.00 89.28
4. 2. 2. 1 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 351,400.00 0.00 0.00 0.00 313,720.00 313,720.00 37,680.00 89.28
99$
รวมทั้งสิ้น 23,739,082.00 4,205,234.34 -59,866.00 99,001.68 12,258,282.40 8,013,912.38 11,480,799.60 51.64