รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: รายโครงการการฝึกอบรม

รายงานรายโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ: ประจำปีงบประมาณ 2563 - ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม

ศูนย์ต้นทุน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ลำดับ
ที่
กลุ่มงาน รหัสกิจกรรมย่อย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ
การเบิกจ่าย
รายการผูกพัน
ในระบบ
GFMIS (PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดหาฯ
ค่าใช้จ่ายฯ
อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย
เบิกจ่ายสะสม รวม
1 โรคติดต่อ B7101C_m10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครื่องมือวัดระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 64,350.00 0.00 0.00 0.00 64,350.00 64,350.00 0.00 100.00
2 โรคติดต่อ B2204C_m3 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินการตีตราของสังคมต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 14,340.00 0.00 0.00 0.00 14,340.00 14,340.00 0.00 100.00
3 โรคไม่ติดต่อ B14401N_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้การจัดการกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 278,106.00 0.00 0.00 0.00 278,106.00 278,106.00 0.00 100.00
4 โรคไม่ติดต่อ B15101N_m5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Company Health Leader 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ระบาด B8102E_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำสถานการณ์ (กรณีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเขตสุขภาพที่ 4 กรณี สารเคมีรั่วไหล) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ระบาด B8102E_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน (กรณีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เขตสุขภาพที่ 4 กรณีสารเคมีรั่วไหล) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ระบาด B8102E_m7 ประชุมเชิงปฎิบัติการซ้อมแผนบนโต๊ะ เขตสุขภาพที่ 4 กรณีสารเคมีรั่วไหล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ระบาด B8102E_m1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) (หลักสูตร IAP, AHP, Surge capacity, ICS 100) 227,659.00 0.00 0.00 0.00 227,659.00 227,659.00 0.00 100.00
9 ระบาด B8104E_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมสอบสวนโรคสหสาขา (JIT) ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (โรคติดต่ออันตราย โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ) 136,702.00 0.00 0.00 0.00 136,702.00 136,702.00 0.00 100.00
10 ระบาด B8104N_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน และเสียชีวิตจากเด็กจมน้ำอายุต่ำกว่า 15 ปี 105,424.00 0.00 0.00 0.00 105,424.00 105,424.00 0.00 100.00
11 ระบาด B8104E_m7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพื่อป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 147,813.40 0.00 0.00 0.00 147,813.40 147,813.40 0.00 100.00
12 ระบาด B8104E_m8 อบรมหลักสูตรระบาดวิทยา 20 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สคร.และสสจ. 557,294.20 0.00 3,520.00 0.00 567,839.00 571,359.00 -14,064.80 102.52
13 ระบาด B8104E_m9 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ สำหรับการป้องกันควบคุมโรค 221,664.00 0.00 0.00 0.00 221,664.00 221,664.00 0.00 100.00
14 นวัตกรรม B1101I_m3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ครั้งที่ 1 44,454.00 0.00 0.00 0.00 44,454.00 44,454.00 0.00 100.00
15 นวัตกรรม B1101I_m4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ครั้งที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 นวัตกรรม B1101I_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 50,860.00 0.00 0.00 0.00 50,860.00 50,860.00 0.00 100.00
17 ยุทธศาสตร์ B8103S_m4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำอำเภอต้นแบบสุขภาพดีและศึกษาดูงาน พชอ. ต้นแบบ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 414,729.00 0.00 0.00 0.00 414,729.00 414,729.00 0.00 100.00
18 ยุทธศาสตร์ B8103S_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 4 5,935.00 0.00 0.00 0.00 5,935.00 5,935.00 0.00 100.00
19 ยุทธศาสตร์ B2203S_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมตรวจราชการและนิเทศงาน และผู้ทำหน้าที่นิเทศงาน (การเป็นผู้ตรวจอย่างสง่างาม) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 248,626.00 0.00 0.00 0.00 248,626.00 248,626.00 0.00 100.00
20 ยุทธศาสตร์ B2205S_m1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อำเภอต้นแบบสุขภาพดีและศึกษาดูงาน พชอ. ต้นแบบโครงการสร้างพลังชีวิต อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 390,539.00 0.00 0.00 0.00 390,539.00 390,539.00 0.00 100.00
21 องค์กร B2201D_m2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 23,000.00 0.00 100.00
22 องค์กร B2201D_m3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานรางวัลคุณภาพของหน่วยงาน 28,470.00 0.00 0.00 0.00 28,470.00 28,470.00 0.00 100.00
23 สื่อสาร B3201R_m3 ศึกษาดูงานการจัดงาน Event & Exhibition 45,280.00 0.00 0.00 0.00 45,280.00 45,280.00 0.00 100.00
      รวม 3,005,245.60 0.00 3,520.00 0.00 3,015,790.40 3,019,310.40 -14,064.80 100.47