รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: รายโครงการการฝึกอบรม

รายงานรายโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ: ประจำปีงบประมาณ 2564 - ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม

ศูนย์ต้นทุน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ลำดับ
ที่
กลุ่มงาน รหัสกิจกรรมย่อย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ
การเบิกจ่าย
รายการผูกพัน
ในระบบ
GFMIS (PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดหาฯ
ค่าใช้จ่ายฯ
อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย
เบิกจ่ายสะสม รวม
1 โรคติดต่อ B5301C_m2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 30,700.00 0.00 0.00 0.00 23,638.00 23,638.00 7,062.00 77.00
2 โรคติดต่อ B7103C_m2 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 152,700.00 0.00 0.00 0.00 78,020.00 78,020.00 74,680.00 51.09
3 โรคไม่ติดต่อ B6101N_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานต้นแบบผู้ใช้มาตรฐานสถานที่ทำงาน 76,500.00 0.00 0.00 0.00 49,800.00 49,800.00 26,700.00 65.10
4 ระบาด B8103E_m5 อบรมหลักสูตรระบาดวิทยา 20 ชั่วโมง 479,655.00 0.00 0.00 0.00 420,818.00 420,818.00 58,837.00 87.73
5 ระบาด B8104E_m4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินความเสี่ยงและพยากรณ์โรค 63,700.00 0.00 0.00 0.00 38,180.00 38,180.00 25,520.00 59.94
6 ระบาด B8104E_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเขตสุขภาพที่ 4 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00
7 นวัตกรรม B1101I_m4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (สำหรับสถานประกอบการ) 28,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,940.00 0.00
8 นวัตกรรม B1101I_m5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรม 50,540.00 0.00 0.00 0.00 49,360.00 49,360.00 1,180.00 97.67
9 นวัตกรรม B1101I_m6 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดทำโครงร่างวิจัย 116,480.00 0.00 0.00 0.00 112,664.00 112,664.00 3,816.00 96.72
10 องค์กร B2202D_m4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปฏิรูปองค์กรตามการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ 19,650.00 0.00 0.00 0.00 19,003.00 19,003.00 647.00 96.71
11 องค์กร B2202D_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานรางวัลคุณภาพของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564 18,190.00 0.00 0.00 0.00 17,543.00 17,543.00 647.00 96.44
12 องค์กร B2202D_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยใช้ Mentoring Program 54,910.00 0.00 0.00 0.00 53,574.00 53,574.00 1,336.00 97.57
13 องค์กร B2202D_m7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสรุปบทเรียนการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานยุค New Normal 61,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,500.00 0.00
14 ห้องปฏิบัติการ B3101L_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ทักษะ มาตรฐานและความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 28,270.00 0.00 0.00 0.00 24,320.00 24,320.00 3,950.00 86.03
15 สื่อสาร B3201R_m6 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ HLO 60,600.00 0.00 0.00 0.00 31,950.00 31,950.00 28,650.00 52.72
      รวม 1,502,335.00 0.00 0.00 0.00 918,870.00 918,870.00 583,465.00 61.16