รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: การฝึกอบรม

รายงานค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม (แผนฝึกอบรมฯ เทียบ ผลการใช้จ่าย)

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ: ประจำปีงบประมาณ 2563 : ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม

ศูนย์ต้นทุน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ลำดับ
ที่
งบรายจ่าย/
รายการ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ
เบิกจ่าย
รายการผูกพัน
ในระบบ
GFMIS (PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดหาฯ
ค่าใช้จ่ายฯ
อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย
เบิกจ่ายสะสม รวม
1 ผลผลิตที่ 1 190,628.00 190,628.00 0.00 0.00 0.00 95,314.00 95,314.00 95,314.00 50.00
  กิจกรรมหลักที่ 1.1 95,314.00 95,314.00 0.00 0.00 0.00 95,314.00 95,314.00 0.00 100.00
2 ผลผลิตที่ 2 1,409,950.00 1,409,950.00 0.00 0.00 0.00 704,975.00 704,975.00 704,975.00 50.00
  กิจกรรมหลักที่ 2.2 704,975.00 704,975.00 0.00 0.00 0.00 704,975.00 704,975.00 0.00 100.00
3 ผลผลิตที่ 3 90,560.00 90,560.00 0.00 0.00 0.00 45,280.00 45,280.00 45,280.00 50.00
  กิจกรรมหลักที่ 3.2 45,280.00 45,280.00 0.00 0.00 0.00 45,280.00 45,280.00 0.00 100.00
4 ผลผลิตที่ 7 128,700.00 128,700.00 0.00 0.00 0.00 64,350.00 64,350.00 64,350.00 50.00
  กิจกรรมหลักที่ 7.1 64,350.00 64,350.00 0.00 0.00 0.00 64,350.00 64,350.00 0.00 100.00
5 ผลผลิตที่ 8 3,634,441.20 3,634,441.20 0.00 3,520.00 0.00 1,827,765.40 1,831,285.40 1,803,155.80 50.39
  กิจกรรมหลักที่ 8.1 1,817,220.60 1,817,220.60 0.00 3,520.00 0.00 1,827,765.40 1,831,285.40 -14,064.80 100.77
6 ผลผลิตที่ 14 556,212.00 556,212.00 0.00 0.00 0.00 278,106.00 278,106.00 278,106.00 50.00
  กิจกรรมหลักที่ 14.4 278,106.00 278,106.00 0.00 0.00 0.00 278,106.00 278,106.00 0.00 100.00
99$
รวมทั้งสิ้น 6,010,491.20 6,010,491.20 0.00 3,520.00 0.00 3,015,790.40 3,019,310.40 2,991,180.80 50.23