รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: การฝึกอบรม

รายงานค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม (แผนฝึกอบรมฯ เทียบ ผลการใช้จ่าย)

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ: ประจำปีงบประมาณ 2564 : ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม

ศูนย์ต้นทุน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ลำดับ
ที่
งบรายจ่าย/
รายการ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ
เบิกจ่าย
รายการผูกพัน
ในระบบ
GFMIS (PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดหาฯ
ค่าใช้จ่ายฯ
อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย
เบิกจ่ายสะสม รวม
1 ผลผลิตที่ 1 416,880.00 404,400.00 0.00 0.00 0.00 162,024.00 162,024.00 242,376.00 40.07
  กิจกรรมหลักที่ 1.1 208,440.00 195,960.00 0.00 0.00 0.00 162,024.00 162,024.00 33,936.00 82.68
2 ผลผลิตที่ 2 308,500.00 308,500.00 0.00 0.00 0.00 90,120.00 90,120.00 218,380.00 29.21
  กิจกรรมหลักที่ 2.2 154,250.00 154,250.00 0.00 0.00 0.00 90,120.00 90,120.00 64,130.00 58.42
3 ผลผลิตที่ 3 146,400.00 162,070.00 0.00 0.00 0.00 56,270.00 56,270.00 105,800.00 34.72
  กิจกรรมหลักที่ 3.1 12,600.00 28,270.00 0.00 0.00 0.00 24,320.00 24,320.00 3,950.00 86.03
  กิจกรรมหลักที่ 3.2 60,600.00 60,600.00 0.00 0.00 0.00 31,950.00 31,950.00 28,650.00 52.72
4 ผลผลิตที่ 5 61,400.00 61,400.00 0.00 0.00 0.00 23,638.00 23,638.00 37,762.00 38.50
  กิจกรรมหลักที่ 5.3 30,700.00 30,700.00 0.00 0.00 0.00 23,638.00 23,638.00 7,062.00 77.00
5 ผลผลิตที่ 6 153,000.00 153,000.00 0.00 0.00 0.00 49,800.00 49,800.00 103,200.00 32.55
  กิจกรรมหลักที่ 6.1 76,500.00 76,500.00 0.00 0.00 0.00 49,800.00 49,800.00 26,700.00 65.10
6 ผลผลิตที่ 7 305,400.00 305,400.00 0.00 0.00 0.00 78,020.00 78,020.00 227,380.00 25.55
  กิจกรรมหลักที่ 7.1 152,700.00 152,700.00 0.00 0.00 0.00 78,020.00 78,020.00 74,680.00 51.09
7 ผลผลิตที่ 8 1,606,710.00 1,606,710.00 0.00 0.00 0.00 458,998.00 458,998.00 1,147,712.00 28.57
  กิจกรรมหลักที่ 8.1 803,355.00 803,355.00 0.00 0.00 0.00 458,998.00 458,998.00 344,357.00 57.14
99$
รวมทั้งสิ้น 2,998,290.00 3,001,480.00 0.00 0.00 0.00 918,870.00 918,870.00 2,082,610.00 30.61