รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ GFMIS

รายงานภาพรวมหน่วยงาน (แยกตามงบรายจ่าย ผลผลิต กิจกรรมหลัก)

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ GFMIS: ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ต้นทุน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ลำดับ
ที่
งบรายจ่าย/รายการ งบประมาณ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ
เบิกจ่าย
รายการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการเบิกจ่าย รวม
1 งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 งบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 งบอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99$
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00