รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ GFMIS

รายงานภาพรวมหน่วยงาน (แยกตามงบรายจ่าย ผลผลิต กิจกรรมหลัก)

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ GFMIS: ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ต้นทุน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ลำดับ
ที่
งบรายจ่าย/รายการ งบประมาณ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ
เบิกจ่าย
รายการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการเบิกจ่าย รวม
1 งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 งบดำเนินงาน 9,776,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,776,100.00 0.00
2. 1 ผลผลิตที่ 1 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00
2. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00
2. 1. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00
2. 1. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00
2. 2 ผลผลิตที่ 2 5,045,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,045,500.00 0.00
2. 2. 1 กิจกรรมหลักที่ 2.2 4,925,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,925,500.00 0.00
2. 2. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 4,665,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,665,810.00 0.00
2. 2. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 259,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,690.00 0.00
2. 2. 2 กิจกรรมหลักที่ 2.1 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00
2. 2. 2. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00
2. 3 ผลผลิตที่ 3 1,564,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,564,600.00 0.00
2. 3. 1 กิจกรรมหลักที่ 3.1 1,224,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,224,600.00 0.00
2. 3. 2 กิจกรรมหลักที่ 3.2 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00
2. 3. 2. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 300,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,120.00 0.00
2. 3. 2. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 39,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,880.00 0.00
2. 4 ผลผลิตที่ 6 172,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,000.00 0.00
2. 4. 1 กิจกรรมหลักที่ 6.1 172,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,000.00 0.00
2. 4. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 172,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,000.00 0.00
2. 5 ผลผลิตที่ 7 568,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568,700.00 0.00
2. 5. 1 กิจกรรมหลักที่ 7.1 568,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568,700.00 0.00
2. 5. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 554,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554,800.00 0.00
2. 5. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 13,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,900.00 0.00
2. 6 ผลผลิตที่ 8 1,525,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,525,000.00 0.00
2. 6. 1 กิจกรรมหลักที่ 8.1 1,525,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,525,000.00 0.00
2. 6. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 1,382,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382,080.00 0.00
2. 6. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 142,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,920.00 0.00
2. 7 ผลผลิตที่ 9 540,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540,300.00 0.00
2. 7. 1 กิจกรรมหลักที่ 9.4 540,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540,300.00 0.00
2. 7. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 427,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427,750.00 0.00
2. 7. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 112,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,550.00 0.00
3 งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 งบอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99$
รวมทั้งสิ้น 9,776,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,776,100.00 0.00