รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เบิกจ่ายภาพรวม

รายงานภาพรวมหน่วยงาน (แยกตามงบรายจ่าย ผลผลิต กิจกรรมหลัก)

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ: ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ต้นทุน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ลำดับ
ที่
งบรายจ่าย/
รายการ
งบประมาณ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ
เบิกจ่าย
รายการผูกพัน
ในระบบ
GFMIS (PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดหาฯ
ค่าใช้จ่ายฯ
อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย
เบิกจ่ายสะสม รวม
1 งบบุคลากร 59,938,000.00 0.00 0.00 0.00 5,935,269.17 5,935,269.17 54,002,730.83 9.90
1. 1 ผลผลิตที่ 17 59,938,000.00 0.00 0.00 0.00 5,935,269.17 5,935,269.17 54,002,730.83 9.90
1. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 17.1 59,938,000.00 0.00 0.00 0.00 5,935,269.17 5,935,269.17 54,002,730.83 9.90
1. 1. 1. 1 งบบุคลากร 51,711,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,711,200.00 0.00
2 งบดำเนินงาน 19,544,240.60 1,358,500.00 6,943,166.44 -4,281,359.21 20,664,089.01 24,684,396.24 -5,140,155.64 126.30
2. 1 ผลผลิตที่ 1 630,639.00 0.00 0.00 0.00 548,367.10 548,367.10 82,271.90 86.95
2. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 630,639.00 0.00 0.00 0.00 548,367.10 548,367.10 82,271.90 86.95
2. 1. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 535,325.00 0.00 0.00 0.00 453,053.10 453,053.10 82,271.90 84.63
2. 1. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 95,314.00 0.00 0.00 0.00 95,314.00 95,314.00 0.00 100.00
2. 2 ผลผลิตที่ 2 7,682,371.40 1,358,500.00 1,052,338.15 -69,862.25 6,862,653.76 9,203,629.66 -1,521,258.26 119.80
2. 2. 1 กิจกรรมหลักที่ 2.2 7,508,871.40 1,358,500.00 1,052,338.15 -69,862.25 6,763,296.76 9,104,272.66 -1,595,401.26 121.25
2. 2. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 6,803,896.40 1,358,500.00 1,052,338.15 -69,862.25 6,058,321.76 8,399,297.66 -1,595,401.26 123.45
2. 2. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 704,975.00 0.00 0.00 0.00 704,975.00 704,975.00 0.00 100.00
2. 2. 2 กิจกรรมหลักที่ 2.4 173,500.00 0.00 0.00 0.00 99,357.00 99,357.00 74,143.00 57.27
2. 2. 2. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 173,500.00 0.00 0.00 0.00 99,357.00 99,357.00 74,143.00 57.27
2. 3 ผลผลิตที่ 3 2,043,602.88 0.00 173,302.12 13,900.00 2,021,207.88 2,208,410.00 -164,807.12 108.06
2. 3. 1 กิจกรรมหลักที่ 3.1 1,850,677.88 0.00 165,202.12 0.00 1,850,677.88 2,015,880.00 -165,202.12 108.93
2. 3. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 1,850,677.88 0.00 165,202.12 0.00 1,850,677.88 2,015,880.00 -165,202.12 108.93
2. 3. 2 กิจกรรมหลักที่ 3.2 192,925.00 0.00 8,100.00 13,900.00 170,530.00 192,530.00 395.00 99.80
2. 3. 2. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 147,645.00 0.00 8,100.00 13,900.00 125,250.00 147,250.00 395.00 99.73
2. 3. 2. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 45,280.00 0.00 0.00 0.00 45,280.00 45,280.00 0.00 100.00
2. 4 ผลผลิตที่ 5 533,173.00 0.00 0.00 0.00 517,033.00 517,033.00 16,140.00 96.97
2. 4. 1 กิจกรรมหลักที่ 5.2 12,990.00 0.00 0.00 0.00 12,990.00 12,990.00 0.00 100.00
2. 4. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 12,990.00 0.00 0.00 0.00 12,990.00 12,990.00 0.00 100.00
2. 4. 2 กิจกรรมหลักที่ 5.3 72,130.00 0.00 0.00 0.00 72,130.00 72,130.00 0.00 100.00
2. 4. 2. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 72,130.00 0.00 0.00 0.00 72,130.00 72,130.00 0.00 100.00
2. 4. 3 กิจกรรมหลักที่ 5.1 448,053.00 0.00 0.00 0.00 431,913.00 431,913.00 16,140.00 96.40
2. 4. 3. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 448,053.00 0.00 0.00 0.00 431,913.00 431,913.00 16,140.00 96.40
2. 5 ผลผลิตที่ 7 1,390,801.00 0.00 283,620.00 80,950.00 1,405,775.00 1,770,345.00 -379,544.00 127.29
2. 5. 1 กิจกรรมหลักที่ 7.1 1,390,801.00 0.00 283,620.00 80,950.00 1,405,775.00 1,770,345.00 -379,544.00 127.29
2. 5. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 1,326,451.00 0.00 283,620.00 80,950.00 1,341,425.00 1,705,995.00 -379,544.00 128.61
2. 5. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 64,350.00 0.00 0.00 0.00 64,350.00 64,350.00 0.00 100.00
2. 6 ผลผลิตที่ 8 6,255,280.32 0.00 5,402,131.23 -4,306,346.96 8,571,884.21 9,667,668.48 -3,412,388.16 154.55
2. 6. 1 กิจกรรมหลักที่ 8.1 6,255,280.32 0.00 5,402,131.23 -4,306,346.96 8,571,884.21 9,667,668.48 -3,412,388.16 154.55
2. 6. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 4,438,059.72 0.00 5,398,611.23 -4,306,346.96 6,744,118.81 7,836,383.08 -3,398,323.36 176.57
2. 6. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 1,817,220.60 0.00 3,520.00 0.00 1,827,765.40 1,831,285.40 -14,064.80 100.77
2. 7 ผลผลิตที่ 14 413,983.00 0.00 0.00 0.00 325,053.00 325,053.00 88,930.00 78.52
2. 7. 1 กิจกรรมหลักที่ 14.4 413,983.00 0.00 0.00 0.00 325,053.00 325,053.00 88,930.00 78.52
2. 7. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 135,877.00 0.00 0.00 0.00 46,947.00 46,947.00 88,930.00 34.55
2. 7. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 278,106.00 0.00 0.00 0.00 278,106.00 278,106.00 0.00 100.00
2. 8 ผลผลิตที่ 15 594,390.00 0.00 31,774.94 0.00 412,115.06 443,890.00 150,500.00 74.68
2. 8. 1 กิจกรรมหลักที่ 15.1 594,390.00 0.00 31,774.94 0.00 412,115.06 443,890.00 150,500.00 74.68
2. 8. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 594,390.00 0.00 31,774.94 0.00 412,115.06 443,890.00 150,500.00 74.68
3 งบลงทุน 162,000.00 0.00 0.00 0.00 162,000.00 162,000.00 0.00 100.00
3. 1 ผลผลิตที่ 2 162,000.00 0.00 0.00 0.00 162,000.00 162,000.00 0.00 100.00
3. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 2.2 162,000.00 0.00 0.00 0.00 162,000.00 162,000.00 0.00 100.00
3. 1. 1. 1 งบลงทุน 162,000.00 0.00 0.00 0.00 162,000.00 162,000.00 0.00 100.00
3. 1. 2 กิจกรรมหลักที่ 2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 งบอุดหนุน 5,144,540.27 0.00 0.00 0.00 4,294,491.24 4,294,491.24 850,049.03 83.48
4. 1 ผลผลิตที่ 4 1,949,890.27 0.00 0.00 0.00 1,459,231.24 1,459,231.24 490,659.03 74.84
4. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 4.1 1,949,890.27 0.00 0.00 0.00 1,459,231.24 1,459,231.24 490,659.03 74.84
4. 1. 1. 1 งบอุดหนุนทั่วไป 562,570.27 0.00 0.00 0.00 424,241.24 424,241.24 138,329.03 75.41
4. 1. 1. 2 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,387,320.00 0.00 0.00 0.00 1,034,990.00 1,034,990.00 352,330.00 74.60
4. 2 ผลผลิตที่ 5 3,194,650.00 0.00 0.00 0.00 2,835,260.00 2,835,260.00 359,390.00 88.75
4. 2. 1 กิจกรรมหลักที่ 5.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 2. 2 กิจกรรมหลักที่ 5.3 3,194,650.00 0.00 0.00 0.00 2,835,260.00 2,835,260.00 359,390.00 88.75
4. 2. 2. 1 งบอุดหนุนทั่วไป 3,194,650.00 0.00 0.00 0.00 2,835,260.00 2,835,260.00 359,390.00 88.75
4. 2. 3 กิจกรรมหลักที่ 5.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99$
รวมทั้งสิ้น 84,788,780.87 1,358,500.00 6,943,166.44 -4,281,359.21 35,076,156.65 31,055,849.42 49,712,624.22 41.37