รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เบิกจ่ายภาพรวม

รายงานภาพรวมหน่วยงาน (แยกตามงบรายจ่าย ผลผลิต กิจกรรมหลัก)

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ: ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ต้นทุน: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ลำดับ
ที่
งบรายจ่าย/รายการ งบประมาณ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
รวมเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ
เบิกจ่าย
รายการผูกพัน
ในระบบ
GFMIS (PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดหาฯ
ค่าใช้จ่ายฯ
อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย
เบิกจ่ายสะสม รวม
1 งบบุคลากร 4,359,800.00 0.00 0.00 0.00 1,992,560.00 1,992,560.00 2,367,240.00 45.70
1. 1 ผลผลิตที่ 13 4,359,800.00 0.00 0.00 0.00 1,992,560.00 1,992,560.00 2,367,240.00 45.70
1. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 13.1 4,359,800.00 0.00 0.00 0.00 1,992,560.00 1,992,560.00 2,367,240.00 45.70
1. 1. 1. 1 งบบุคลากร 4,359,800.00 0.00 0.00 0.00 1,992,560.00 1,992,560.00 2,367,240.00 45.70
1. 1. 2 กิจกรรมหลักที่ 13.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 งบดำเนินงาน 16,729,982.00 4,205,234.34 -59,866.00 99,001.68 3,493,092.38 7,737,462.40 8,992,519.60 46.25
2. 1 ผลผลิตที่ 1 492,770.00 0.00 0.00 0.00 207,198.10 207,198.10 285,571.90 42.05
2. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 492,770.00 0.00 0.00 0.00 207,198.10 207,198.10 285,571.90 42.05
2. 1. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 296,810.00 0.00 0.00 0.00 45,174.10 45,174.10 251,635.90 15.22
2. 1. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 195,960.00 0.00 0.00 0.00 162,024.00 162,024.00 33,936.00 82.68
2. 2 ผลผลิตที่ 2 8,209,272.00 2,217,338.34 0.00 74,941.68 1,032,700.38 3,324,980.40 4,884,291.60 40.50
2. 2. 1 กิจกรรมหลักที่ 2.2 7,897,372.00 2,217,338.34 0.00 74,941.68 983,575.38 3,275,855.40 4,621,516.60 41.48
2. 2. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 7,743,122.00 2,217,338.34 0.00 74,941.68 893,455.38 3,185,735.40 4,557,386.60 41.14
2. 2. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 154,250.00 0.00 0.00 0.00 90,120.00 90,120.00 64,130.00 58.42
2. 2. 2 กิจกรรมหลักที่ 2.4 311,900.00 0.00 0.00 0.00 49,125.00 49,125.00 262,775.00 15.75
2. 2. 2. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 311,900.00 0.00 0.00 0.00 49,125.00 49,125.00 262,775.00 15.75
2. 2. 3 กิจกรรมหลักที่ 2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 2. 4 กิจกรรมหลักที่ 2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 3 ผลผลิตที่ 3 2,979,540.00 1,900,530.00 0.00 0.00 481,410.00 2,381,940.00 597,600.00 79.94
2. 3. 1 กิจกรรมหลักที่ 3.1 2,300,730.00 1,898,830.00 0.00 0.00 163,350.00 2,062,180.00 238,550.00 89.63
2. 3. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 2,272,460.00 1,898,830.00 0.00 0.00 139,030.00 2,037,860.00 234,600.00 89.68
2. 3. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 28,270.00 0.00 0.00 0.00 24,320.00 24,320.00 3,950.00 86.03
2. 3. 2 กิจกรรมหลักที่ 3.2 678,810.00 1,700.00 0.00 0.00 318,060.00 319,760.00 359,050.00 47.11
2. 3. 2. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 618,210.00 1,700.00 0.00 0.00 286,110.00 287,810.00 330,400.00 46.56
2. 3. 2. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 60,600.00 0.00 0.00 0.00 31,950.00 31,950.00 28,650.00 52.72
2. 4 ผลผลิตที่ 5 252,300.00 0.00 0.00 0.00 72,303.00 72,303.00 179,997.00 28.66
2. 4. 1 กิจกรรมหลักที่ 5.2 173,600.00 0.00 0.00 0.00 40,445.00 40,445.00 133,155.00 23.30
2. 4. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 173,600.00 0.00 0.00 0.00 40,445.00 40,445.00 133,155.00 23.30
2. 4. 2 กิจกรรมหลักที่ 5.3 78,700.00 0.00 0.00 0.00 31,858.00 31,858.00 46,842.00 40.48
2. 4. 2. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 48,000.00 0.00 0.00 0.00 8,220.00 8,220.00 39,780.00 17.13
2. 4. 2. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 30,700.00 0.00 0.00 0.00 23,638.00 23,638.00 7,062.00 77.00
2. 4. 3 กิจกรรมหลักที่ 5.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 5 ผลผลิตที่ 6 499,100.00 0.00 0.00 0.00 222,590.00 222,590.00 276,510.00 44.60
2. 5. 1 กิจกรรมหลักที่ 6.1 499,100.00 0.00 0.00 0.00 222,590.00 222,590.00 276,510.00 44.60
2. 5. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 422,600.00 0.00 0.00 0.00 172,790.00 172,790.00 249,810.00 40.89
2. 5. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 76,500.00 0.00 0.00 0.00 49,800.00 49,800.00 26,700.00 65.10
2. 6 ผลผลิตที่ 7 1,199,500.00 0.00 0.00 0.00 136,236.00 136,236.00 1,063,264.00 11.36
2. 6. 1 กิจกรรมหลักที่ 7.1 1,199,500.00 0.00 0.00 0.00 136,236.00 136,236.00 1,063,264.00 11.36
2. 6. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 1,046,800.00 0.00 0.00 0.00 58,216.00 58,216.00 988,584.00 5.56
2. 6. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 152,700.00 0.00 0.00 0.00 78,020.00 78,020.00 74,680.00 51.09
2. 7 ผลผลิตที่ 8 2,300,600.00 87,366.00 -59,866.00 24,060.00 1,218,218.90 1,269,778.90 1,030,821.10 55.19
2. 7. 1 กิจกรรมหลักที่ 8.1 2,300,600.00 87,366.00 -59,866.00 24,060.00 1,218,218.90 1,269,778.90 1,030,821.10 55.19
2. 7. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 1,497,245.00 87,366.00 -59,866.00 24,060.00 759,220.90 810,780.90 686,464.10 54.15
2. 7. 1. 2 งบโครงการ (งบฝึกอบรม) 803,355.00 0.00 0.00 0.00 458,998.00 458,998.00 344,357.00 57.14
2. 8 ผลผลิตที่ 9 796,900.00 0.00 0.00 0.00 122,436.00 122,436.00 674,464.00 15.36
2. 8. 1 กิจกรรมหลักที่ 9.4 796,900.00 0.00 0.00 0.00 122,436.00 122,436.00 674,464.00 15.36
2. 8. 1. 1 งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม) 796,900.00 0.00 0.00 0.00 122,436.00 122,436.00 674,464.00 15.36
3 งบลงทุน 490,600.00 0.00 0.00 0.00 490,520.00 490,520.00 80.00 99.98
3. 1 ผลผลิตที่ 2 490,600.00 0.00 0.00 0.00 490,520.00 490,520.00 80.00 99.98
3. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 1. 2 กิจกรรมหลักที่ 2.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 1. 3 กิจกรรมหลักที่ 2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 1. 4 กิจกรรมหลักที่ 2.2 490,600.00 0.00 0.00 0.00 490,520.00 490,520.00 80.00 99.98
3. 1. 4. 1 งบลงทุน 490,600.00 0.00 0.00 0.00 490,520.00 490,520.00 80.00 99.98
4 งบอุดหนุน 1,663,600.00 0.00 0.00 0.00 1,603,120.00 1,603,120.00 60,480.00 96.36
4. 1 ผลผลิตที่ 5 1,168,500.00 0.00 0.00 0.00 1,168,500.00 1,168,500.00 0.00 100.00
4. 1. 1 กิจกรรมหลักที่ 5.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 1. 2 กิจกรรมหลักที่ 5.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 1. 3 กิจกรรมหลักที่ 5.3 1,168,500.00 0.00 0.00 0.00 1,168,500.00 1,168,500.00 0.00 100.00
4. 1. 3. 1 งบอุดหนุนทั่วไป 1,168,500.00 0.00 0.00 0.00 1,168,500.00 1,168,500.00 0.00 100.00
4. 2 ผลผลิตที่ 4 495,100.00 0.00 0.00 0.00 434,620.00 434,620.00 60,480.00 87.78
4. 2. 1 กิจกรรมหลักที่ 4.1 143,700.00 0.00 0.00 0.00 120,900.00 120,900.00 22,800.00 84.13
4. 2. 1. 1 งบอุดหนุนทั่วไป 143,700.00 0.00 0.00 0.00 120,900.00 120,900.00 22,800.00 84.13
4. 2. 2 กิจกรรมหลักที่ 4.1 351,400.00 0.00 0.00 0.00 313,720.00 313,720.00 37,680.00 89.28
4. 2. 2. 1 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 351,400.00 0.00 0.00 0.00 313,720.00 313,720.00 37,680.00 89.28
99$
รวมทั้งสิ้น 23,739,082.00 4,205,234.34 -59,866.00 99,001.68 12,258,282.40 8,013,912.38 11,480,799.60 51.64