ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2565

เงินบำรุง
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
เงินบำรุง เงินบำรุง            
เงินบำรุง
# เงินบำรุง เงินบำรุง 386,697,638.94 0.00 0.00 0.00 0.00 386,697,638.94
##   รวม 386,697,638.94 0.00 0.00 0.00 0.00 386,697,638.94