ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2565

ผลผลิตที่ 9
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 9.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B9401N เฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การบาดเจ็บ และพัฒนาระบบการควบคุมโรคในเขตเมือง ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
# B9401N_1 กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายใต้การขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 241,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,050.00
# B9401N_2 กิจกรรมที่ 2 การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 96,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,700.00
# B9401S_3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00
# B9401N_m4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายในที่ทำงาน (workplace policy) และมาตรการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาครัฐ และเอกชน (Together Fight NCDs) (ออนไลน์) 101,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,450.00
# B9401N_m5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการและได้มาตรฐาน (3 ครั้ง) ผ่านโปรแกรม VDO Conference 11,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,100.00
##   รวม 540,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540,300.00