ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2565

ผลผลิตที่ 8
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B8101E พัฒนาระบบ กลไกการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 4
# B8101E_1 พัฒนาระบบ กลไกการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคและภัยสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4 218,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,000.00
# B8101E_2 สนับสนุนภารกิจการเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 301,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,080.00
# B8101E_3 พัฒนาระบบจัดการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐาน EOC Assessment Tool 431,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431,500.00
# B8101E_4 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการเฝ้าระวังและการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B8101E_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อมซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00
# B8101E_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สคร.4 สระบุรี (เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย MS EXCEL) 46,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,920.00
# B8101E_m7 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการเผชิญเหตุฉุกเฉิน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
##   รวม 1,093,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,093,500.00