ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2565

ผลผลิตที่ 7
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B7101C การป้องกันควบคุมโรค ในกลุ่มโรคติดต่อ
# B7101C_1 สนับสนุนโครงการพระราชดำริฯและราชทัณฑ์ปันสุข 175,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,900.00
# B7101C_2 สนับสนุนโรคติดต่อนำโดยแมลง 257,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,860.00
# B7101C_3 สนับสนุนโรคติดต่อทั่วไป 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00
# B7101C_4 สนับสนุนโรคติดเชื้อ โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ และโรคติดต่อร้ายแรงที่สำคัญ 36,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,040.00
# B7101C_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (ออนไลน์) 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
# B7101C_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลผ่านระบบ ZOOM 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00
##   รวม 568,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568,700.00