ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2565

ผลผลิตที่ 6
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B6101N การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
# B6101N_1 ถ่ายทอดนโยบายภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B6101N_2 สนับสนุน/ประเมินนโยบายการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในช่วงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 92,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,000.00
# B6101N_3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อม (PM2.5 ขยะ และตะกั่ว) 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
# B6101N_4 ฐานข้อมูลและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile: OEHP 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
# B6101N_5 สนับสนุนการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการตรวจทางด้านอาชีวเวชกรรม 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
# B6101N_6 สอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและเครื่องมืออาชีวเวชกรรม (เงินบำรุงสำนักงาน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
##   รวม 172,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,000.00