ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2565

ผลผลิตที่ 3
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 3.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B3201R พัฒนา สนับสนุนระบบการสื่อสารความเสี่ยง และเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
# B3201R_1 พัฒนากลไกการสื่อสารความเสี่ยง ในการเฝ้าระวัง ตอบโต้ ข้อมูลข่าวสาร ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 85,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,570.00
# B3201R_2 พัฒนาเครือข่ายภารกิจสื่อสารความเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงไปถึงประชาชนและกลุ่มเสี่ยง 135,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,700.00
# B3201R_3 พัฒนาความรอบรู้สุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ขององค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 78,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,850.00
# B3201R_m4 ศึกษาดูงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 39,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,880.00
##   รวม 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00