ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2565

ผลผลิตที่ 3
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี            
M3101L จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ
# M3102L_1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,224,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,224,600.00
##   รวม 1,224,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,224,600.00