ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2565

ผลผลิตที่ 2
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B2201A บริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
# B2201S_1 บริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 162,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,300.00
# B2201D_2 พัฒนาและปฏิรูปองค์กรตามการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ 290,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,210.00
# B2201A_3 บริหารจัดการทรัพยากรองค์กร สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4,013,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,013,800.00
# B2201S_4 พัฒนาเครือข่าย สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พชอ.) 62,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,200.00
# B2201S_5 การพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 137,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,300.00
# B2201D_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนผลงานรางวัลคุณภาพของหน่วยงาน (ออนไลน์) 18,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,690.00
# B2201D_m7 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ และงานสารบรรณ (ออนไลน์) 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00
# B2201D_m8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความผูกพัน และคุณธรรม จริยธรรม 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
##   รวม 4,925,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,925,500.00