ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2565

ผลผลิตที่ 1
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการอยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B1101I การพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์ และจัดการความรู้ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
# B1101I_1 พัฒนาโครงร่างวิจัยและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย/นวัตกรรม 131,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,320.00
# B1101I_2 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาวารสารการแพทย์และสาธารณสุข 98,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,680.00
# B1101I_m3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างวิจัย (ออนไลน์) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
# B1101I_m4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรม 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
##   รวม 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00