ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 17
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 17.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
P1701A งบบุคลากร
# P1701A_1 เงินเดือน 39,905,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,905,800.00
# P1701A_2 ค่าจ้างประจำ 11,805,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,805,400.00
# P1701A_3 ค่าตอบแทนพักงานราชการ 8,226,800.00 0.00 0.00 5,935,269.17 0.00 2,291,530.83
#   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   # # 655,530.00 #  
#   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   # # 662,718.33 #  
#   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   # # 672,480.00 #  
#   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   # # 49,445.00 #  
#   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   # # 690,672.62 #  
#   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   # # 671,819.35 #  
#   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   # # 670,900.00 #  
#   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   # # 687,883.87 #  
#   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   # # 707,680.00 #  
#   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   # # 466,140.00 #  
##   รวม 59,938,000.00 0.00 0.00 5,935,269.17 0.00 54,002,730.83
B1701A งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำประจำ)
# B1701A_1 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเต็มขั้น 101,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,400.00
# B1701A_2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชประวัติส่วนตัว 165,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 45,000.00
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์   # # 10,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์   # # 5,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์   # # 15,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์   # # 15,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์   # # 15,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์   # # 15,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์   # # 15,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์   # # 5,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์   # # 10,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์   # # 5,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์   # # 10,000.00 #  
# B1701A_3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พตส) 274,000.00 0.00 0.00 215,500.00 0.00 58,500.00
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข   # # 19,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข   # # 30,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข   # # 24,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข   # # 24,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข   # # 24,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข   # # 24,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข   # # 24,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข   # # 24,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข   # # 4,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น - ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข   # # 15,000.00 #  
# B1701A_4 ค่าเช่าบ้าน 128,000.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00 40,000.00
#   ค่าเช่าบ้าน   # # 6,000.00 #  
#   ค่าเช่าบ้าน   # # 10,000.00 #  
#   ค่าเช่าบ้าน   # # 14,000.00 #  
#   ค่าเช่าบ้าน   # # 14,000.00 #  
#   ค่าเช่าบ้าน   # # 10,000.00 #  
#   ค่าเช่าบ้าน   # # 14,000.00 #  
#   ค่าเช่าบ้าน   # # 10,000.00 #  
#   ค่าเช่าบ้าน   # # 10,000.00 #  
# B1701A_5 สมทบประกันสังคม 281,277.00 0.00 0.00 213,359.00 0.00 67,918.00
#   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง   # # 24,690.00 #  
#   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง   # # 25,397.00 #  
#   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง   # # 24,690.00 #  
#   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง   # # 30.00 #  
#   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง   # # 25,440.00 #  
#   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง   # # 24,690.00 #  
#   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง   # # 24,690.00 #  
#   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง   # # 20,352.00 #  
#   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง   # # 26,190.00 #  
#   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง   # # 17,190.00 #  
##   รวม 949,677.00 0.00 0.00 636,859.00 0.00 312,818.00