ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 15
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B15101N การคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสถานที่ทำงานสุขภาวะดี
# B15101N_1 การเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 107,600.00 0.00 25,000.00 77,690.00 0.00 4,910.00
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 10,000.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 7,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 5,950.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 2,280.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,560.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 300.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 50,000.00 #  
# B15101N_4 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพแรงงานในชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 107,960.00 0.00 0.00 20,230.00 0.00 87,730.00
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,260.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 2,640.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,450.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 480.00 #  
# B15101N_2 การพัฒนาศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 25,400.00 0.00 0.00 12,350.00 0.00 13,050.00
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 12,350.00 #  
# B15101N_m5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Company Health Leader 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B15101N_3 การพัฒนาที่ทำงานภาครัฐสุขภาวะดี (ต้นแบบ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B15101N_6 สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม 353,430.00 0.00 6,774.94 301,845.06 0.00 44,810.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 140.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 555.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 525.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,560.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 810.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,075.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 221,810.00 #  
#   ค่าเชื้อเพลิง   # # 5,415.06 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 975.00 #  
##   รวม 594,390.00 0.00 31,774.94 412,115.06 0.00 150,500.00