ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 14
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B14401N การพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการจัดการระบบสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมก่อให้ เกิดภาวะโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ จมน้ำ และปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
# B14401N_1 การขับเคลื่อน BP เข้มข้นในโรงพยาบาล 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
# B14401N_4 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 38,306.00 0.00 0.00 39,376.00 0.00 -1,070.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,840.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,910.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,640.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 3,756.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 350.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 26,160.00 #  
# B14401N_3 ขับเคลื่อน สนับสนุน ติดตามโรงพยาบาลเค็มน้อยอร่อย 3 ดี และ BP workplace ในสถานบริการสาธารณสุข 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
# B14401N_5 การบูรณาการศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 4 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 7,571.00 0.00 0.00 7,571.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 5,950.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 821.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 800.00 #  
# B14401N_2 พัฒนาการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B14401N_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้การจัดการกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 278,106.00 0.00 0.00 278,106.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 114,750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 38,900.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 21,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 58,726.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 38,320.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 6,110.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวัสดุประกอบการประชุม)   # # 300.00 #  
# B14401S_7 สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการจัดการระบบสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมก่อให้ เกิดภาวะโรคไม่ติดต่อ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
##   รวม 413,983.00 0.00 0.00 325,053.00 0.00 88,930.00