ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 8
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B8102E การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
# B8102E_2 การติดตามการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 19,500.00 0.00 0.00 5,950.00 0.00 13,550.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 0.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 5,950.00 #  
# B8102E_4 การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเขตสุขภาพที่ 4 กรณี สารเคมีรั่วไหล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B8102E_3 การสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 852,581.10 0.00 258,971.10 854,856.10 82,240.00 -343,486.10
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 1,705.00 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 730.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,710.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 680.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 130.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 340.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 24,290.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 1,700.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 0.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,700.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 480.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,680.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,617.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 300.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 440.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 3,180.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 580.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,680.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 3,110.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 205.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 7,120.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 60.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,640.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 2,860.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าผ่านทาง)   # # 230.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 3,440.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,230.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 617.60 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 140.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 980.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 240.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 4,920.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 3,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 375.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 2,000.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,640.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 380.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,250.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 195.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 5,800.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,440.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 3,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 770.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 4,860.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 4,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 507.52 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 3,530.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 430.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,470.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,170.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 140.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 250.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,430.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,150.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 776.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 600.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 735.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 776.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,060.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 408.72 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 230.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,740.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 140.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 29,400.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 26,460.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,450.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 3,150.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 2,097.20 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 1,560.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,710.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,130.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,160.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,100.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 120.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,920.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,050.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 2,575.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,680.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,540.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 10,440.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 23,200.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,320.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,150.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 31,000.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 3,010.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 235.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,230.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,263.60 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 720.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 800.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 2,160.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 1,740.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 3,440.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,600.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 8,800.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 0.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 0.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 14,160.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,515.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 70.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 8,135.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,515.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 70.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 6,025.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 7,305.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 31,000.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 735.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 787.20 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,880.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,110.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 120.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 135.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 162.56 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 6,480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,900.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 6,720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,380.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 550.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 120.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 1,200.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,450.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 536.24 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 110.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 630.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 150.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 975.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,100.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 7,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,110.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 240.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 360.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 200.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 135.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 162.56 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 6,720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,960.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 600.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 670.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 8,985.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,830.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 490.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 2,285.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 490.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 255.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 525.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 27,600.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 1,500.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 1,500.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 3,500.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 800.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 5,243.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 12,960.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 109,354.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 2,782.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 80,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 1,600.00 #  
#   ค่าวัสดุ - เวชภัณฑ์มิใช่ยา   # # 18,050.90 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 13,600.00 #  
# B8102E_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำสถานการณ์ (กรณีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเขตสุขภาพที่ 4 กรณี สารเคมีรั่วไหล) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B8102E_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน (กรณีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เขตสุขภาพที่ 4 กรณีสารเคมีรั่วไหล) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B8102E_m7 ประชุมเชิงปฎิบัติการซ้อมแผนบนโต๊ะ เขตสุขภาพที่ 4 กรณีสารเคมีรั่วไหล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B8102E_m1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) (หลักสูตร IAP, AHP, Surge capacity, ICS 100) 227,659.00 0.00 0.00 227,659.00 0.00 0.00
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 3,520.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 81,750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 50,650.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 41,700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 12,960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 18,610.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 3,790.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวัสดุประกอบการประชุม)   # # 300.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 7,179.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 7,200.00 #  
##   รวม 1,099,740.10 0.00 258,971.10 1,088,465.10 82,240.00 -329,936.10
B8103S พัฒนาระบบ กลไก การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง
# B8103S_1 การขยายเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง 57,657.40 0.00 0.00 23,652.40 0.00 34,005.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,280.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,250.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,335.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 250.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 5,520.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 3,090.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 500.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 70.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,800.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,840.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,790.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 150.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 200.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 5,950.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 280.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 360.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 300.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 580.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,560.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,230.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 6,030.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,640.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,490.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 260.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 300.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 375.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 178.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 144.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 135.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 344.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 180.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 306.40 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 280.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 2,930.00 #  
# B8103S_2 พัฒนา รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง 286,483.94 0.00 0.00 181,086.18 0.00 105,397.76
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 280.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,746.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 831.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 3,600.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 735.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 460.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 270.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 232.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 270.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 620.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,260.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,900.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,375.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 270.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,340.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 920.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 266.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 800.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 130.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 592.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,455.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 130.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,455.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 445.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 110.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 270.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 897.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 560.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 690.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 120.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 650.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 270.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 445.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 860.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 50.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 540.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 970.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 120.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 120.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 1,600.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 560.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 690.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 70.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 2,400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 375.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 300.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 3,510.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,800.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 450.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 12,480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 4,328.20 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 880.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 258.40 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,980.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 2,700.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 330.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 510.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 840.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 638.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 130.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 165.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,630.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,650.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,560.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 460.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 140.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 910.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 60.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 4,320.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 700.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 850.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 800.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,560.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,350.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 516.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 255.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 300.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 410.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 180.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 525.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 3,005.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 525.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,760.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 870.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 570.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 130.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 2,000.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # -1,200.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,920.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,900.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 815.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 300.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 3,270.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,980.20 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,025.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 3,670.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,360.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 620.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 4,150.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 3,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,170.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 3,360.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,035.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,180.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,760.10 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 2,191.28 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,790.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 3,130.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 510.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,705.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 3,010.00 #  
# B8103S_3 การพัฒนาความรอบรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 2,400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 310.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 800.00 #  
# B8103S_m4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำอำเภอต้นแบบสุขภาพดีและศึกษาดูงาน พชอ. ต้นแบบ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 414,729.00 0.00 0.00 414,729.00 0.00 0.00
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 1,365.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 3,520.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าของที่ระลึก)   # # 1,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 266,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 33,300.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 68,800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 39,744.00 #  
# B8103S_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 4 5,935.00 0.00 0.00 5,935.00 0.00 0.00
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 2,415.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 3,520.00 #  
##   รวม 768,555.34 0.00 0.00 629,152.58 0.00 139,402.76
B8104E พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญ
# B8104E_1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมและบุคลากรด้านระบาดวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B8104E_2 พัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 109,900.00 0.00 0.00 79,735.00 0.00 30,165.00
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 1,820.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 4,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 455.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,400.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 8,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,695.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 4,200.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 5,340.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 1,365.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 1,820.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,600.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 12,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 3,345.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 1,820.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,400.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 8,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 95.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 1,820.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 4,620.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,275.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 3,300.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 0.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 3,240.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # -60.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 3,240.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 5,460.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 3,780.00 #  
# B8104E_3 พัฒนาทีมสอบสวนโรคสหสาขาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 162,380.00 0.00 0.00 159,170.00 0.00 3,210.00
#   ค่าใช้สอยอื่น ๆ - ค่าตรวจวิเคราะห์   # # 10,400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,160.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 350.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 350.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 460.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 4,920.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 560.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 7,560.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,620.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 7,680.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,510.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,230.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 370.00 #  
#   ค่าใช้สอยอื่น ๆ - ค่าตรวจวิเคราะห์   # # 44,800.00 #  
#   ค่าใช้สอยอื่น ๆ - ค่าตรวจวิเคราะห์   # # 3,000.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 730.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 140.00 #  
#   ค่าใช้สอยอื่น ๆ - ค่าตรวจวิเคราะห์   # # 2,700.00 #  
#   ค่าใช้สอยอื่น ๆ - ค่าตรวจวิเคราะห์   # # 8,700.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,160.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,180.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 130.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,040.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 890.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 9,350.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 6,800.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 580.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,890.00 #  
#   ค่าใช้สอยอื่น ๆ - ค่าตรวจวิเคราะห์   # # 4,000.00 #  
#   ค่าใช้สอยอื่น ๆ - ค่าตรวจวิเคราะห์   # # 8,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,550.00 #  
#   ค่าใช้สอยอื่น ๆ - ค่าตรวจวิเคราะห์   # # 1,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 3,600.00 #  
#   ค่าใช้สอยอื่น ๆ - ค่าตรวจวิเคราะห์   # # 1,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,920.00 #  
#   ค่าใช้สอยอื่น ๆ   # # 700.00 #  
# B8104E_4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังให้ครอบคลุมและครบถ้วน ทั้ง 5 กลุ่มโรค 5 มิติและเร่งรัดการดำเนินงานโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ 50,376.20 0.00 0.00 51,046.30 0.00 -670.10
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,380.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 360.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 250.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,300.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 6,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,450.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 110.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,550.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 3,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 2,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 726.20 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 8,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 4,080.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,150.10 #  
#   ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ   # # 3,160.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,550.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 1,530.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 230.00 #  
# B8104E_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมสอบสวนโรคสหสาขา (JIT) ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (โรคติดต่ออันตราย โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ) 136,702.00 0.00 0.00 136,702.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 3,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 48,150.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 20,850.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 23,700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 13,930.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 25,462.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,010.00 #  
# B8104N_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน และเสียชีวิตจากเด็กจมน้ำอายุต่ำกว่า 15 ปี 105,424.00 0.00 0.00 105,424.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 47,250.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 15,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 14,240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 20,534.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 8,400.00 #  
# B8104E_m7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพื่อป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 147,813.40 0.00 0.00 147,813.40 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเช่ารถ)   # # 3,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 47,250.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 31,250.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 21,300.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 16,620.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 23,203.40 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 3,825.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 765.00 #  
# B8104E_m8 อบรมหลักสูตรระบาดวิทยา 20 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สคร.และสสจ. 557,294.20 0.00 3,520.00 567,839.00 0.00 -14,064.80
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 205,920.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 44,700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 50,270.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 194,950.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 30,980.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 7,200.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 13,199.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 6,790.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 3,520.00 #  
# B8104E_m9 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ สำหรับการป้องกันควบคุมโรค 221,664.00 0.00 0.00 221,664.00 0.00 0.00
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 2,160.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 3,520.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเช่ารถ)   # # 3,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 67,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 49,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 42,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 22,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 29,224.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,420.00 #  
# B8104E_10 สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
##   รวม 1,491,553.80 0.00 3,520.00 1,469,393.70 0.00 18,640.10
M8101C การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
# M8101C_1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,859,405.80 0.00 5,084,770.13 5,361,872.83 -4,388,586.96 -3,198,650.20
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 160,206.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 14,980.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 188,106.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 28,500.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 8,835.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 97,530.50 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 42,800.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 14,400.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 2,550.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 524.30 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 1,364.25 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 2,045,600.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 850.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 4,776.48 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 117,165.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 1,264.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 3,900.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 18,750.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 68,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 20,317.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 1,306.47 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 3,680.80 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 14,000.00 #  
# M8101C_2 จัดซื้อยา 2,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,782.00
# M8101C_3 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 13,243.28 0.00 52,870.00 5,000.00 0.00 -44,626.72
#   ค่าวัสดุ - เวชภัณฑ์มิใช่ยา   # # 5,000.00 #  
# M8101C_4 จัดซื้อสารเคมี 20,000.00 0.00 2,000.00 18,000.00 0.00 0.00
##   รวม 2,895,431.08 0.00 5,139,640.13 5,384,872.83 -4,388,586.96 -3,240,494.92