ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 7
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B7101C การป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
# B7101C_8 การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในค่ายลูกเสือ 21,230.00 0.00 0.00 21,230.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 6,720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,450.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 4,080.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,070.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,160.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 600.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,920.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 830.00 #  
# B7101C_2 การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงก้นปล่อง 69,160.00 0.00 0.00 69,160.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 5,040.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 11,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 600.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 5,040.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 11,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,200.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 5,040.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 11,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,100.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 5,040.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 11,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,300.00 #  
# B7101C_3 การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร 76,100.00 0.00 0.00 76,100.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 540.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 9,600.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 65,000.00 #  
# B7101C_1 การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 602,831.00 0.00 -24,480.00 670,325.00 58,100.00 -101,114.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,160.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 90.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 344.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 5,100.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าที่พัก)   # # 3,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 3,120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 8,392.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 4,320.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,030.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 11,520.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 19,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 26,190.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 5,370.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าที่พัก)   # # 6,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,860.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าผ่านทาง)   # # 120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 1,540.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 26,190.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าที่พัก)   # # 6,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,860.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าผ่านทาง)   # # 120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 3,830.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 1,500.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 5,040.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 880.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 11,200.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 3,840.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,760.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 4,320.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 4,050.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 2,760.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 4,320.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 9,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 5,040.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 11,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 750.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,360.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 5,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 230.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,880.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 230.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 4,800.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 212,000.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 270.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 12,300.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 120.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,600.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 6,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 460.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,440.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 4,800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 80.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 3,600.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 28,880.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 110.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 19,710.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,650.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,660.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 30,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 28,890.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 19,900.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 3,630.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 3,630.00 #  
#   ค่าวัสดุ-การเกษตร   # # 2,430.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 6,180.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 5,860.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 2,690.00 #  
#   ค่าจ้างประจำ   # # 3,960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 2,139.00 #  
# B7101C_4 การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 113,902.00 0.00 0.00 113,902.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 230.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 183.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,948.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 8,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 7,920.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 11,991.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 6,000.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 16,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 2,190.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 48,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 9,000.00 #  
# B7101C_5 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล/เรือนจำ 52,020.00 0.00 17,200.00 52,020.00 0.00 -17,200.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 360.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 350.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 8,160.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 20,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 874.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 4,006.00 #  
# B7101C_6 การพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 11,315.00 0.00 0.00 13,635.00 0.00 -2,320.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 520.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 975.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 180.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 550.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 700.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 550.00 #  
# B7101C_7 ยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29,168.00 0.00 0.00 29,168.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 8,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 6,240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 8,908.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,200.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,920.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 2,400.00 #  
# B7101C_9 สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไปและโรคติดต่อนำโดยแมลง 285,280.00 0.00 290,900.00 285,280.00 0.00 -290,900.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 160.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 1,450.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,170.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 180,000.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 21,400.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 35,000.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 15,000.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 12,000.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 17,500.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 1,600.00 #  
# B7101C_m10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครื่องมือวัดระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 64,350.00 0.00 0.00 64,350.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 23,750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 4,520.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 23,700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,600.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 800.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # -1,300.00 #  
# B7101S_11 สนับสนุนสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 65,445.00 0.00 0.00 10,605.00 22,850.00 31,990.00
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 2,300.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 2,225.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 4,280.00 #  
##   รวม 1,390,801.00 0.00 283,620.00 1,405,775.00 80,950.00 -379,544.00