ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 5
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B5101R โครงการ พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พื้นที่จังหวัดสระบุรี “คนสระบุรี ร่วมใจ ต้านภัยสุขภาพ”
# B5101R_1 มหกรรม "คนสระบุรี ทำดีด้วยหัวใจ ต้านภัยสุขภาพ" 431,913.00 0.00 0.00 431,913.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 150,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (ค่าวิทยากร)   # # 1,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 19,260.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 9,295.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 82,158.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 169,900.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # -200.00 #  
# B5101R_2 อภิปรายการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดย ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B5101S_3 สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 16,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,140.00
##   รวม 448,053.00 0.00 0.00 431,913.00 0.00 16,140.00