ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 5
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B5301C โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบ เขตสุขภาพที่ 4
# B5301C_1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และพัฒนากลไกความร่วมมือภาคีเครือข่ายภายใต้กรอบปฏิบัติการ RRTTR 16,100.00 0.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 660.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 130.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,070.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 3,740.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 3,120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 6,180.00 #  
# B5301C_2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ข้อมูลนำเข้าเพื่อพัฒนามาจากระดับหน่วยบริการประเมินตนเองตามมาตรฐาน STIQual Online) 470.00 0.00 0.00 470.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 470.00 #  
# B5301C_3 สื่อสารสาธารณะโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไวรัสตับอักเสบ 55,560.00 0.00 0.00 55,560.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 660.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 140.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,920.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 330.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 49,950.00 #  
##   รวม 72,130.00 0.00 0.00 72,130.00 0.00 0.00
S5302C งบอุดหนุนทั่วไป
# S5302C_1 อุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ 3,194,650.00 0.00 0.00 2,835,260.00 0.00 359,390.00
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร   # # 1,452,710.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร   # # 297,290.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร   # # 369,365.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร   # # 69,550.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร   # # 325,195.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร   # # 52,940.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร   # # 44,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร   # # 130,160.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร   # # 65,550.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร   # # 28,300.00 #  
##   รวม 3,194,650.00 0.00 0.00 2,835,260.00 0.00 359,390.00
B5303A งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำประจำ)
# B5303A_1 ค่าไฟฟ้า 200,000.00 0.00 0.00 303,215.18 0.00 -103,215.18
#   ค่าไฟฟ้า   # # 103,665.01 #  
#   ค่าไฟฟ้า   # # 104,489.43 #  
#   ค่าไฟฟ้า   # # 95,060.74 #  
# B5303A_2 ค่าประปา 100,000.00 0.00 0.00 38,598.48 0.00 61,401.52
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 18,481.31 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 380.39 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 10,858.26 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 316.19 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 8,562.33 #  
# B5303A_3 ค่าโทรศัพท์ 8,000.00 0.00 0.00 19,142.73 0.00 -11,142.73
#   ค่าโทรศัพท์   # # 2,846.31 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 2,066.17 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,975.19 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,675.19 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,991.27 #  
#   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   # # 3,188.60 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 5,400.00 #  
# B5303A_4 ค่าไปรษณีย์ 50,000.00 0.00 0.00 21,835.00 0.00 28,165.00
#   ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   # # 10,479.00 #  
#   ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   # # 11,356.00 #  
# B5303A_5 ค่าเช่าเชื่อมโยงเครือข่าย 40,228.00 0.00 0.00 3,188.60 0.00 37,039.40
#   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   # # 3,188.60 #  
##   รวม 398,228.00 0.00 0.00 385,979.99 0.00 12,248.01