ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 5
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B5201C การเร่งรัดค้นหา ควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
# B5201C_1 การคัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 350.00 #  
# B5201C_2 นิเทศ ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานวัณโรค 7,250.00 0.00 0.00 7,250.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,920.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,380.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 130.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,880.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 940.00 #  
# B5201C_3 ประเมินมาตรฐานคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรคในโรงพยาบาล 1,580.00 0.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 350.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
# B5201C_4 ศึกษาความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วย วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B5201C_5 สนับสนุนและนำแนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ไปสู่การปฏิบัติภายใต้กลไกของ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 3,060.00 0.00 0.00 3,060.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,230.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 130.00 #  
#   ค่าตอบแทนอื่น   # # 1,000.00 #  
# B5201C_6 ประชุมราชการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมวัณโรค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#   ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ   # # 0.00 #  
# B5201C_7 ประชุมราชการชี้แจงการประเมินมาตรฐานคุณภาพและการดูแลรักษาวัณโรคในโรงพยาบาลและเรือนจำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
##   รวม 12,990.00 0.00 0.00 12,990.00 0.00 0.00