ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 4
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
S4101C อุดหนุนเฉพาะกิจ
# S4101C_1 ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน 1,387,320.00 0.00 0.00 1,034,990.00 0.00 352,330.00
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 112,530.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 6,820.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 6,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 108,900.00 #  
#     # # 6,820.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 112,530.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 112,530.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 6,820.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 6,380.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 105,270.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 6,820.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 109,120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 1,760.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 6,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 105,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 1,760.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 109,120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 3,410.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 3,300.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าอาหาร   # # 102,300.00 #  
##   รวม 1,387,320.00 0.00 0.00 1,034,990.00 0.00 352,330.00
S4102C งบอุดหนุนทั่วไป
# S4102C_1 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน 537,570.97 0.00 0.00 401,741.94 0.00 135,829.03
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 42,900.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 2,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าสังคมสงเคราะห์   # # 2,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าสังคมสงเคราะห์   # # 42,900.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 2,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 42,900.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 42,900.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 2,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 2,600.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 42,900.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 2,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 41,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 670.97 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 2,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 41,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 670.97 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 41,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 1,300.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 40,300.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม สงเคราะห์ยังชีพรายเดือน   # # 1,300.00 #  
# S4102C_2 ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 7,500.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 2,500.00
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์   # # 2,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์   # # 2,500.00 #  
# S4102C_3 ค่าสังคมสงเคราะห์ 17,499.30 0.00 0.00 17,499.30 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานภาคครัวเรือน - กิจกรรม ค่าสังคมสงเคราะห์   # # 17,499.30 #  
##   รวม 562,570.27 0.00 0.00 424,241.24 0.00 138,329.03