ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 3
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B3201R การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ และเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4
# B3201R_1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงและเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 13,300.00 0.00 -900.00 13,300.00 0.00 900.00
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 4,250.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 2,100.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 1,200.00 #  
# B3201R_2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ตอบโต้ข่าวสารและสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพแก่เครือข่ายในภาวะปกติและฉุกเฉิน 104,590.00 0.00 0.00 104,590.00 13,900.00 -13,900.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 18,530.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 22,710.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 31,670.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,150.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าผ่านทาง)   # # 210.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 12,850.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 14,990.00 #  
# B3201R_m3 ศึกษาดูงานการจัดงาน Event & Exhibition 45,280.00 0.00 0.00 45,280.00 0.00 0.00
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 1,680.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,850.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 3,060.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,610.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าของที่ระลึก)   # # 1,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 5,400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 5,760.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,330.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 14,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 330.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (ค่าของที่ระลึก)   # # 6,000.00 #  
# B3201R_4 จัดจ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 14,100.00 0.00 9,000.00 5,100.00 0.00 0.00
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 3,600.00 #  
# B3201R_5 สนับสนุนการพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพและเสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพ 15,655.00 0.00 0.00 2,260.00 0.00 13,395.00
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 2,260.00 #  
##   รวม 192,925.00 0.00 8,100.00 170,530.00 13,900.00 395.00