ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 3
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B3102L พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4
# B3102L_1 พัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการให้ได้ตามมาตรฐาน (LA & ISO15189 & ISO15190) 143,880.00 0.00 0.00 143,880.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 490.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 310.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 50,000.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 66,850.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 24,610.00 #  
#   ค่าใช้สอยอื่น ๆ   # # 1,500.00 #  
# B3102L_2 วิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารโดยการตรวจนับปริมาณแบคทีเรียและเชื้อรา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B3102L_3 วิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารโดยการตรวจนับปริมาณแบคทีเรียและเชื้อรา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
##   รวม 143,880.00 0.00 0.00 143,880.00 0.00 0.00
B3101L การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อบริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ด้านห้องปฏิบัติการ) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที 4 จังหวัดสระบุรี
# B3101L_1 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 1,706,797.88 0.00 165,202.12 1,706,797.88 0.00 -165,202.12
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 114,624.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 69,978.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 24,040.00 #  
#   ค่าวัสดุ - เวชภัณฑ์มิใช่ยา   # # 5,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 290,400.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 71,040.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 161,232.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 25,460.00 #  
#   ค่าวัสดุ - เวชภัณฑ์มิใช่ยา   # # 17,250.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 102,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 45,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สารเคมี   # # 61,300.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 7,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 635,580.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 6,206.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 17,548.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 32,100.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สารเคมี   # # 15,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 856.00 #  
#   ค่าวัสดุ - เวชภัณฑ์มิใช่ยา   # # 2,600.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 783.88 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 1,616.12 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 183.88 #  
##   รวม 1,706,797.88 0.00 165,202.12 1,706,797.88 0.00 -165,202.12