ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 2
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B2401S การพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
# B2401S_1 การพัฒนา/ปรับปรุง Back/Front office ที่เกี่ยวกับ e-service 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B2401S_2 บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์/ระบบฐานข้อมูล 173,500.00 0.00 0.00 99,357.00 0.00 74,143.00
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 4,200.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 1,550.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 856.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 8,155.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 19,260.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 20,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 5,900.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 856.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 26,580.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 5,800.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 2,400.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 400.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 2,650.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 750.00 #  
##   รวม 173,500.00 0.00 0.00 99,357.00 0.00 74,143.00