ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 2
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B2201D การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร
# B2201D_1 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน 835,628.64 0.00 0.00 141,628.64 0.00 694,000.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 2,240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 7,560.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 2,026.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 370.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 2,177.64 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าลงทะเบียน)   # # 4,500.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 3,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 240.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,200.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 14,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,270.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 215.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,160.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,200.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 3,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 820.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าลงทะเบียน)   # # 12,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 120.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,080.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 500.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 9,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,700.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 300.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,565.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 640.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,640.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 100.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าลงทะเบียน)   # # 15,696.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าลงทะเบียน)   # # 7,848.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 480.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 640.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 2,800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,796.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าลงทะเบียน)   # # 7,800.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,600.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 12,735.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 2,700.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 450.00 #  
# B2201D_m2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 2,200.00 #  
# B2201D_m3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานรางวัลคุณภาพของหน่วยงาน 28,470.00 0.00 0.00 28,470.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 3,040.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 13,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,120.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 5,380.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวัสดุประกอบการประชุม)   # # 4,980.00 #  
##   รวม 887,098.64 0.00 0.00 193,098.64 0.00 694,000.00
B2202A การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563
# B2202A_1 งานดูแล บำรุง รักษาอาคารสถานที่ 3,976,607.76 1,358,500.00 1,113,751.75 4,230,902.50 -69,862.25 -2,656,684.24
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 3,600.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,650.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 1,870.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 1,195.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ   # # 1,650.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 600.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 100.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,650.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 2,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 3,500.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 453.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,650.00 #  
#   ค่าวัสดุ-ก่อสร้าง   # # 2,200.00 #  
#   ค่าวัสดุ-ก่อสร้าง   # # 600.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 1,820.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,650.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 2,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,650.00 #  
#   ค่าวัสดุ-ก่อสร้าง   # # 5,822.94 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 12,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 6,313.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,200.00 #  
#   ค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์   # # 17,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 3,900.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 30,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 32,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 53,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ-ก่อสร้าง   # # 11,930.50 #  
#   ค่าวัสดุ-ไฟฟ้า   # # 103,362.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 6,800.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 32,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 7,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 16,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 150,000.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 22,042.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 32,635.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 6,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 13,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ-การเกษตร   # # 15,690.00 #  
#   ค่าวัสดุ-การเกษตร   # # 3,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 14,830.20 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ   # # 123,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ   # # 123,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ   # # 123,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ   # # 123,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 6,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 13,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 14,660.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 79,200.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 79,200.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 79,200.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 79,200.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 13,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 6,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 123,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 79,200.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ   # # 123,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 158,400.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 13,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 6,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 13,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 6,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 79,200.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ   # # 123,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 20,000.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 35,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 13,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 6,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 3,594.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 11,904.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ   # # 123,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 79,200.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 5,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - งานบ้านงานครัว   # # 40,119.65 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 6,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 13,000.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 4,012.50 #  
#   ค่าวัสดุ-ก่อสร้าง   # # 4,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 802.50 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 2,493.10 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 550.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 1,100.00 #  
#   ค่าวัสดุ-ไฟฟ้า   # # 1,250.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 1,417.75 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 2,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 3,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ-ก่อสร้าง   # # 2,929.66 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 3,600.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 3,210.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,650.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,650.00 #  
#   ค่าวัสดุ-ไฟฟ้า   # # 1,498.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 1,337.50 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 1,080.00 #  
# B2202A_2 งานพัสดุและยานพาหนะ 1,015,130.00 0.00 2,236.00 715,669.62 0.00 297,224.38
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าเชื้อเพลิง   # # 10,819.12 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 3,797.43 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 2,790.56 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 4,775.95 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 2,255.03 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 904.15 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 9,677.42 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 2,086.50 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 9,032.25 #  
#   ค่าเชื้อเพลิง   # # 4,173.04 #  
#   ค่าเชื้อเพลิง   # # 8,206.36 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าเชื้อเพลิง   # # 6,784.93 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 4,280.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 12,600.00 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 12,600.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 5,813.31 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 9,400.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 5,874.30 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 160,110.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 7,072.70 #  
#   ค่าวัสดุ - เชื้อเพลิง   # # 11,389.15 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 3,210.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 4,450.00 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 38,000.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 5,671.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 8,600.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 10,000.00 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 7,668.69 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 1,947.40 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 1,733.40 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - เชื้อเพลิง   # # 4,499.64 #  
#   ค่าเชื้อเพลิง   # # 7,405.10 #  
#   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   # # 1,926.00 #  
#   ค่าเชื้อเพลิง   # # 1,735.50 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 23,906.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 17,200.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 6,404.00 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 17,600.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 13,080.00 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 2,500.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,000.00 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 2,050.00 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 2,942.50 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 2,140.00 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 3,194.49 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 2,043.70 #  
#   ค่าวัสดุ - ยานพาหนะและขนส่ง   # # 214.00 #  
# B2202A_3 งานการเจ้าหน้าที่ 30,070.00 0.00 0.00 22,670.00 0.00 7,400.00
#   ค่าตอบแทนเฉพาะงาน - กรรมการประเมินผลงาน   # # 900.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 3,360.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 1,080.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 1,080.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 480.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 840.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 840.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 250.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 840.00 #  
#   ค่าตอบแทนเฉพาะงาน - กรรมการฯ (พัสดุ)   # # 7,800.00 #  
#   ค่าตอบแทนเฉพาะงาน - กรรมการฯ (พัสดุ)   # # 5,200.00 #  
##   รวม 5,021,807.76 1,358,500.00 1,115,987.75 4,969,242.12 -69,862.25 -2,352,059.86
B2203S การพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ
# B2203S_1 ตรวจราชการและนิเทศงาน ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4 14,064.00 0.00 0.00 14,064.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 420.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 450.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,390.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 120.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 990.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 700.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 990.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 580.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 152.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,140.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 640.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 630.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 380.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 250.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 350.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 360.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 352.00 #  
# B2203S_2 ประเมินผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B2203S_3 พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B2203S_4 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ ประจำปี 2564 19,060.00 0.00 0.00 19,060.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 4,760.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 3,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 3,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 3,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 3,400.00 #  
# B2203S_5 สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 226,941.00 0.00 0.00 229,981.00 0.00 -3,040.00
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,375.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,190.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 120.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,250.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 1,200.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 270.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 780.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 2,880.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 5,220.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 10,720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าที่พัก)   # # 2,260.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าลงทะเบียน)   # # 16,500.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,890.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 4,320.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าที่พัก)   # # 7,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,570.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 525.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 525.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 5,040.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 3,640.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 254.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 210.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 550.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 3,500.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 270.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 3,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 285.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 270.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 2,770.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 5,895.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 1,600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 6,816.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 670.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 710.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 266.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 768.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,440.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 4,800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 700.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 1,080.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 994.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 140.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,150.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 60.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 525.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 5,950.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 3,360.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 5,290.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 4,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 3,500.00 #  
#   ค่าล่วงเวลา   # # 1,700.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 660.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,080.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 2,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 648.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,240.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 210.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 860.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 770.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 940.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,120.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 100.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,240.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,220.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 525.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,320.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 730.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 2,550.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 13,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 4,025.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 250.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,010.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 80.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 760.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 6,150.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,810.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 60.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 192.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,030.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 270.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 2,485.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 285.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 515.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 300.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,680.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,940.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 6,800.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,540.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 525.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 3,500.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 180.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 790.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 4,998.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 525.00 #  
#   ลูกหนี้เงินยืม-เงินทดรองราชการ   # # 3,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 525.00 #  
# B2203S_m6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมตรวจราชการและนิเทศงาน และผู้ทำหน้าที่นิเทศงาน (การเป็นผู้ตรวจอย่างสง่างาม) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 248,626.00 0.00 0.00 248,626.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 52,260.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 52,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 5,250.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 7,105.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 25,700.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 58,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 4,500.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 2,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 6,750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 3,900.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 900.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 180.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,015.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 10,770.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 10,800.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 6,216.00 #  
##   รวม 508,691.00 0.00 0.00 511,731.00 0.00 -3,040.00
B2204C เฝ้าระวังควบคุมโรคเรื้อน
# B2204C_1 ค้นหา สอบสวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ 2,620.00 0.00 0.00 2,620.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,920.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 700.00 #  
# B2204C_2 สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อนในสถานบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B2204C_m3 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินการตีตราของสังคมต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 14,340.00 0.00 0.00 14,340.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเช่ารถ)   # # 1,800.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 7,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 3,900.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 960.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 480.00 #  
##   รวม 16,960.00 0.00 0.00 16,960.00 0.00 0.00
B2205S โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
# B2205S_m1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อำเภอต้นแบบสุขภาพดีและศึกษาดูงาน พชอ. ต้นแบบโครงการสร้างพลังชีวิต อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 390,539.00 0.00 0.00 390,539.00 0.00 0.00
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 2,692.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 231,060.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 43,877.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 99,600.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 13,310.00 #  
##   รวม 390,539.00 0.00 0.00 390,539.00 0.00 0.00
C2201A งบลงทุน
# C2201A_1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 162,000.00 0.00 0.00 162,000.00 0.00 0.00
#   ครุภัณฑ์สำนักงาน   # # 162,000.00 #  
##   รวม 162,000.00 0.00 0.00 162,000.00 0.00 0.00
B2208A งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำประจำ)
# B2206A_1 ค่าไฟฟ้า 531,600.00 0.00 0.00 561,912.34 0.00 -30,312.34
#   ค่าไฟฟ้า   # # 79,884.94 #  
#   ค่าไฟฟ้า   # # 83,688.32 #  
#   ค่าไฟฟ้า   # # 81,989.07 #  
#   ค่าไฟฟ้า   # # 68,947.88 #  
#   ค่าไฟฟ้า   # # 69,544.78 #  
#   ค่าไฟฟ้า   # # 75,669.08 #  
#   ค่าไฟฟ้า   # # 102,188.27 #  
# B2206A_2 ค่าประปา 77,000.00 0.00 0.00 78,372.38 0.00 -1,372.38
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 9,780.33 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 13,251.95 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 321.00 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 224.70 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 11,745.61 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 385.20 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 9,518.61 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 1,112.80 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 9,354.91 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 439.77 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 11,024.64 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 385.20 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 10,442.46 #  
#   ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   # # 385.20 #  
# B2206A_3 ค่าโทรศัพท์ 80,000.00 0.00 0.00 80,399.48 0.00 -399.48
#   ค่าโทรศัพท์   # # 2,404.03 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 694.43 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,869.29 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 4,800.00 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,211.78 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 2,477.22 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 4,800.00 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 2,064.08 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,992.88 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 4,800.00 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 2,455.87 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,341.78 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 533.93 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 4,000.00 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,916.11 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,962.38 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 2,130.21 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 5,400.00 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 2,743.48 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 6,200.00 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 2,282.31 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 5,400.00 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,845.97 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,000.00 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,614.21 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 5,400.00 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 2,839.78 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 1,666.05 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 2,553.69 #  
# B2206A_4 ค่าไปรษณีย์ 80,000.00 0.00 0.00 69,407.00 0.00 10,593.00
#   ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   # # 4,896.00 #  
#   ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   # # 5,620.00 #  
#   ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   # # 12,583.00 #  
#   ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   # # 8,199.00 #  
#   ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   # # 9,562.00 #  
#   ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   # # 13,382.00 #  
#   ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   # # 8,711.00 #  
#   ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   # # 6,454.00 #  
# B2206A_5 ค่าเช่าเชื่อมโยงเครือข่าย 47,000.00 0.00 0.00 25,508.80 0.00 21,491.20
#   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   # # 3,188.60 #  
#   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   # # 3,188.60 #  
#   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   # # 3,188.60 #  
#   ค่าโทรศัพท์   # # 3,188.60 #  
#   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   # # 3,188.60 #  
#   ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   # # 3,188.60 #  
#   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   # # 3,188.60 #  
#   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   # # 3,188.60 #  
##   รวม 815,600.00 0.00 0.00 815,600.00 0.00 0.00
B2206S มหกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย อสม. หมอประจำบ้าน ด้านโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563
# B2206S_1 เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม มหกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย อสม. หมอประจำบ้าน ด้านโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563 7,080.00 0.00 0.00 7,080.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 1,180.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 130.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,430.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,900.00 #  
# B2206S_2 มหกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย อสม. หมอประจำบ้าน ด้านโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563 191,272.00 0.00 -63,649.60 189,223.00 0.00 65,698.60
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 74,750.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 50,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 8,160.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,840.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,273.00 #  
# B2206S_3 อภิปรายแนะนำหลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 1,500.00 #  
##   รวม 199,852.00 0.00 -63,649.60 197,803.00 0.00 65,698.60
B2207S มหกรรม "สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง"
# B2207S_1 เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม มหกรรม "สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง" 11,243.00 0.00 0.00 11,243.00 0.00 0.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 3,645.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 670.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 6,060.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 868.00 #  
# B2207S_2 มหกรรม "สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง" 472,680.00 0.00 0.00 472,680.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 400,300.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 3,240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (ค่าผ่านทาง)   # # 140.00 #  
# B2207S_3 อภิปรายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดย ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 0.00 #  
##   รวม 483,923.00 0.00 0.00 483,923.00 0.00 0.00