ข้อมูลแผนงานโครงการ: ปีงบประมาณ 2563

ผลผลิตที่ 1
# รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการผูกพัน
ในระบบ GFMIS(PO)
รายการผูกพัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหา
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)            
B1101I พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
# B1101I_1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบสนับสนุน สำหรับการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 5,125.00 0.00 0.00 5,125.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 875.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 4,250.00 #  
# B1101I_2 ผลักดัน และส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ 485,328.10 0.00 0.00 447,928.10 0.00 37,400.00
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 480.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,060.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,080.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 300.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 550.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 360.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 240.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 400.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 2,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 750.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 740.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 600.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าผ่านทาง)   # # 230.00 #  
#   ค่าตอบแทนเฉพาะงาน - อ่านผลงานวิชาการ   # # 2,100.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 1,440.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 178.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 360.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 160.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 960.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 3,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (รถรับจ้าง รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 2,440.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 6,240.00 #  
#   ค่าที่พัก   # # 2,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 3,910.00 #  
#   ค่าเบี้ยเลี้ยง   # # 720.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 520.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 150,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 28,000.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 19,800.00 #  
#   ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก   # # 1,800.00 #  
#   ค่าประชาสัมพันธ์   # # 200,000.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,040.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 7,130.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายการเดินทาง -ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)   # # 1,800.10 #  
#   ค่าตอบแทนเฉพาะงาน - อ่านผลงานวิชาการ   # # 2,700.00 #  
# B1101I_m3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ครั้งที่ 1 44,454.00 0.00 0.00 44,454.00 0.00 0.00
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 3,190.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 16,200.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 14,400.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 6,774.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 2,250.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)   # # 1,640.00 #  
# B1101I_m4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ครั้งที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# B1101I_m5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 50,860.00 0.00 0.00 50,860.00 0.00 0.00
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง)   # # 14,850.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าวิทยากร)   # # 18,300.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าพาหนะรับจ้าง,รถประจำทาง,เครื่องบิน)   # # 2,760.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าที่พัก)   # # 2,250.00 #  
#   ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)   # # 960.00 #  
#   ค่าวัสดุ - คอมพิวเตอร์   # # 6,110.00 #  
#   ค่าวัสดุ - สำนักงาน   # # 5,630.00 #  
# B1101S_6 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการตามมาตรฐานสากล 44,871.90 0.00 0.00 0.00 0.00 44,871.90
##   รวม 630,639.00 0.00 0.00 548,367.10 0.00 82,271.90