สถานะเบิกจ่าย แยกรายกลุ่มงาน

ร้อยละเบิกจ่าย แยกรายกลุ่มงาน

# กลุ่มงาน โครงการ/กิจกรรม Project Progress เบิกจ่ายและผูกพัน
# กลุ่มบริหารทั่วไป
งบประมาณ: 0.00 บาท
0.00% Complete
# กลุ่มโรคติดต่อ
งบประมาณ: 0.00 บาท
0.00% Complete
# กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
งบประมาณ: 0.00 บาท
0.00% Complete
# กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
งบประมาณ: 0.00 บาท
0.00% Complete
# กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
งบประมาณ: 0.00 บาท
0.00% Complete
# กลุ่มพัฒนาองค์กร
งบประมาณ: 0.00 บาท
0.00% Complete
# กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
งบประมาณ: 0.00 บาท
0.00% Complete
# กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
งบประมาณ: 0.00 บาท
0.00% Complete
# กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
งบประมาณ: 0.00 บาท
0.00% Complete