งบดำเนินงาน

งบโครงการ (ไม่รวมงบฝึกอบรม)

 

 

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 12,293,474.90 บาท
เบิกจ่าย 21,730,435.84 บาท
คงเหลือ -9,436,960.94 บาท

งบดำเนินงาน

งบโครงการ (งบฝึกอบรม)

 

 

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,699,245.60 บาท
เบิกจ่าย 3,019,310.40 บาท
คงเหลือ 679,935.20 บาท

งบบุคลากร

การใช้งบบุคลากร

 

 

งบประมาณฯ 59,938,000.00 บาท
เบิกจ่าย 5,935,269.17 บาท
คงเหลือ 54,002,730.83 บาท

งบลงทุน

การใช้งบลงทุน

 

 

งบประมาณฯ 162,000.00 บาท
เบิกจ่าย 162,000.00 บาท
คงเหลือ 0.00 บาท

งบอุดหนุน

การใช้งบอุดหนุน

 

 

งบประมาณฯ 5,144,540.27 บาท
เบิกจ่าย 4,449,397.91 บาท
คงเหลือ 695,142.36 บาท